+380 (562) 318600     +380 (562) 320048     +380 (562) 323807

Законодательство Украины о пиротехнике

МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З


23.12.2003

N 1649

Про затвердження Тимчасових правил обiгу в Українi побутових пiротехнiчних виробiв

 

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
1 березня 2004 р. за N 263/8862


     З метою врегулювання в Українi органiзацiї виробництва, транспортування, зберiгання, продажу, дотримання заходiв безпеки пiд час використання та утилiзацiї побутових пiротехнiчних виробiв наказую:
     1. Затвердити Тимчасовi правила обiгу в Українi побутових пiротехнiчних виробiв (далi - Тимчасовi правила), що додаються.
     2. Пункти 7.1, 7.11 та 7.12 Тимчасових правил набувають чинностi через мiсяць вiд дня державної реєстрацiї.
     3. НАВСУ (Кондратьєв Я.Ю.) у мiсячний термiн органiзувати пiдготовку спецiалiстiв з питань продажу побутових пiротехнiчних виробiв.
     4. НДIСТ (Лоторєв В.О.) МВС України органiзувати розповсюдження в системi МВС України Тимчасових правил пiсля їх державної реєстрацiї.
     5. Начальникам ГУМВС України в Автономнiй Республiцi Крим, м. Києвi та Київськiй областi, УМВС України в областях та м. Севастополi органiзувати вивчення Тимчасових правил обiгу в Українi побутових пiротехнiчних виробiв особовим складом органiв внутрiшнiх справ та органiзувати контроль за їх виконанням.
     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв Мiнiстра генерал-полковника мiлiцiї Коляду П.В. та генерал-майора мiлiцiї Присяжнюка А.Й.
     Наказ i додаток надiслати за належнiстю.


Мiнiстр генерал-лейтенант мiлiцiї

М.В.Бiлоконь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
23.12.2003 N 1649

 

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
1 березня 2004 р. за N 263/8862

 

ТИМЧАСОВI ПРАВИЛА
обiгу в Українi побутових пiротехнiчних виробiв

1. Загальнi положення
     1.1. Тимчасовi правила обiгу в Українi побутових пiротехнiчних виробiв (далi - Тимчасовi правила) регулюють порядок обiгу в Українi побутових пiротехнiчних виробiв, призначених для розваг (проведення феєрверкiв). Правила визначають основнi вимоги щодо органiзацiї виробництва, транспортування, вантажно-розвантажувальних робiт, зберiгання, продажу, безпеки поводження та утилiзацiї побутових пiротехнiчних виробiв.
     Вимоги Тимчасових правил обов'язковi для виконання всiма суб'єктами господарювання на територiї України незалежно вiд форм власностi, дiяльнiсть яких пов'язана з розробленням, виробництвом, транспортуванням, зберiганням, продажем та утилiзацiєю побутових пiротехнiчних виробiв, а також споживачами (покупцями) при зберiганнi та застосуваннi побутових пiротехнiчних виробiв.
     Дiя Тимчасових правил не поширюється на пiротехнiчнi вироби технiчного та спецiального призначення.
     1.2. Працiвники суб'єкта господарювання повиннi знати та виконувати Тимчасовi правила, ДСТУ 4105-2002 та iншi нормативно-правовi акти, якi регулюють обiг в Українi побутових пiротехнiчних виробiв.
     Забезпечення пожежної безпеки пiдприємств з наявнiстю пiротехнiчних виробiв покладається на їх керiвникiв та уповноважених керiвниками осiб. Обов'язки керiвникiв, а також посадових осiб щодо забезпечення пожежної безпеки i органiзацiйнi заходи iз забезпечення пожежної безпеки повиннi розроблятися та здiйснюватись згiдно з вимогами Правил пожежної безпеки в Українi.
     1.3. У цих Тимчасових правилах наведенi нормативнi посилання на такi документи:
     1.3.1. Європейська Угода про мiжнародне перевезення небезпечних вантажiв (ДОПНВ) (додатки А та В), прийнята 30 вересня 1957 року пiд егiдою Європейської економiчної комiсiї ООН (iз змiнами i доповненнями).
     1.3.2. Закон України "Про приєднання України до Європейської Угоди про мiжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажiв (ДОПНВ)".
     1.3.3. Закон України "Про перевезення небезпечних вантажiв".
     1.3.4. Закон України "Про захист прав споживачiв".
     1.3.5. Закон України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки".
     1.3.6. Порядок видачi дозволiв Державним комiтетом з нагляду за охороною працi та його територiальними органами, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2003 року N 1631.
     1.3.7. Порядок видачi органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи пiдприємств та оренду примiщень, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 лютого 2001 року N 150.
     1.3.8. Порядок заняття торговельною дiяльнiстю i правила торговельного обслуговування населення, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 1995 року N 108 (iз змiнами та доповненнями).
     1.3.9. Правила дорожнього руху, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 жовтня 2001 року N 1306.
     1.3.10. Нормативи порогових мас небезпечних речовин для iдентифiкацiї об'єктiв пiдвищеної небезпеки, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2002 року N 956.
     1.3.11. Порядок iдентифiкацiї та облiку об'єктiв пiдвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2002 року N 956.
     1.3.12. Порядок декларування безпеки об'єктiв пiдвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2002 року N 956.
     1.3.13. Правила пожежної безпеки в Українi, затвердженi наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 22 червня 1995 року N 400, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 14 липня 1995 року за N 219/755 (iз змiнами та доповненнями).
     1.3.14. Правила технiчного утримування установок пожежної автоматики, затвердженi наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 29 липня 2000 року N 507, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 вересня 2000 року за N 662/4883.
     1.3.15. Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рiшень, на якi не встановленi норми i правила, та обґрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог нормативних документiв, затверджене наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 24 березня 1998 року N 182, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 23 червня 1998 року за N 392/2832.
     1.3.16. Перелiк однотипних за призначенням об'єктiв, якi пiдлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасiння та пожежної сигналiзацiї, затверджений наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 20 листопада 1997 року N 779, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 1997 року за N 567/2371.
     1.3.17. Типове положення про iнструктажi, спецiальне навчання та перевiрку знань з питань пожежної безпеки на пiдприємствах, в установах та органiзацiях України, затверджене наказом Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи вiд 29 вересня 2003 року N 368, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 11 грудня 2003 року за N 1148/8469.
     1.3.18. Перелiк посад, при призначеннi на якi особи зобов'язанi проходити навчання i перевiрку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх органiзацiї, затверджений наказом Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи вiд 29 вересня 2003 року N 368, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 11 грудня 2003 року за N 1148/8469.
     1.3.19. Єдинi правила безпеки при вибухових роботах, затвердженi 25 березня 1992 року Держгiртехнаглядом України (iз змiнами та доповненнями).
     1.3.20. Правила будови електроустановок, затвердженi наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 21 червня 2001 року N 272.
     1.3.21. Типове положення про навчання з питань охорони працi, затверджене наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 17 лютого 1999 року N 27, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 21 квiтня 1999 року за N 248/3541.
     1.3.22. Iнструкцiї з органiзацiї безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах, затверджена наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 5 червня 2001 року N 255, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 23 червня 2001 року за N 541/5732.
     1.3.23. Перелiк посад посадових осiб, якi зобов'язанi проходити попередню i перiодичну перевiрку знань з охорони працi, затверджений наказом Державного комiтету України по нагляду за охороною працi вiд 11 жовтня 1993 року N 94, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 20 жовтня 1993 року за N 154.
     1.3.24. Граничнi норми пiдiймання i перемiщення важких речей жiнками, затвердженi наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 10 грудня 1993 року N 241, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22 грудня 1993 року за N 194.
     1.3.25. Правила продажу непродовольчих товарiв, затвердженi наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України вiд 27 травня 1996 року N 294, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 13 червня 1996 року за N 298/1323 (iз змiнами та доповненнями).
     1.3.26. Перелiк продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, затверджений наказом Державного комiтету стандартизацiї метрологiї та сертифiкацiї України вiд 30 серпня 2002 року N 498, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 25 вересня 2002 року за N 782/7070.
     1.3.27. ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв. Основнi положення.
     1.3.28. ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктiв будiвництва.
     1.3.29. ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинкiв i споруд.
     1.3.30. ДБН 360-92* Мiстобудування. Планування i забудова мiських i сiльських поселень.
     1.3.31. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.
     1.3.32. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
     1.3.33. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
     1.3.34. СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий.
     1.3.35. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
     1.3.36. ДСТУ 4105-2002 Вироби пiротехнiчнi побутовi. Загальнi вимоги безпеки, затверджено та надано чинностi наказом Держстандарту України вiд 12 червня 2002 року N 356. Чинний вiд 1 вересня 2002 року.
     1.3.37. ДСТУ 1.3-93 Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, позначення та реєстрацiї технiчних умов, затверджено наказом Держстандарту України вiд 29 липня 1993 року N 116 (iз змiнами та доповненнями). Чинний вiд 1 жовтня 1993 року.
     1.3.38. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка, затверджено та введено в дiю постановою Державного комiтету СРСР по стандартам вiд 19 серпня 1988 року N 2957 (iз змiнами та доповненнями). Чинний вiд 1 сiчня 1990 року.
     1.3.39. ГОСТ 17527-86 Упаковка. Термины и определения, затверджено та введено в дiю постановою Державного комiтету СРСР по стандартам вiд 23 жовтня 1986 року N 3197. Чинний вiд 1 сiчня 1988 року.
     1.3.40. ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов, затверджено Комiтетом стандартiв, мiр та вимiрювальних приладiв при Радi Мiнiстрiв СРСР у груднi 1967 року (iз змiнами та доповненнями). Чинний вiд 1 сiчня 1971 року.
     1.4. Термiни та визначення
     1.4.1. Пiротехнiчний вирiб - пристрiй, який призначено для створювання необхiдного ефекту (свiтового, iскрового, димового, звукового, змiшуваного) за допомогою горiння (вибуху) пiротехнiчного складу.
     1.4.2. Пiротехнiчний вирiб побутового призначення - у Тимчасових правилах термiн вживається як пiротехнiчнi вироби, призначенi для розваг (проведення феєрверкiв), що їх вiльно продають населенню та поводження з якими не потребує спецiальних знань та навичок, а використання з дотриманням вимог iнструкцiї iз застосування, яка додається до пiротехнiчного виробу або наноситься на його споживчому пакуваннi, забезпечує за межами небезпечних зон безпеку здоров'я та життя людей, не призводить до пошкодження майна i нанесення шкоди навколишньому середовищу та належать до I класу небезпечних вантажiв (1.4G та 1.4S) згiдно з ГОСТ 19433-88 та ДОПНВ (номер ООН - 0336 та 0337).
     1.4.3. Пiротехнiчний вирiб технiчного та спецiального призначення - вироби, користування якими потребує спецiальних знань та навичок, вiдповiдної атестацiї виконавцiв (користувачiв) i (або) забезпечення вiдповiдних умов технiчного оснащення та належать до I класу небезпечних вантажiв згiдно з ГОСТ 19433-88.
     1.4.4. Пiротехнiчний склад - сумiш компонентiв, яка призначена для спорядження пiротехнiчних виробiв з метою одержання рiзноманiтних зовнiшнiх ефектiв (свiтлових, теплових, звукових та реактивних) унаслiдок самопiдтримувальної екзотермiчної хiмiчної реакцiї, яка протiкає без детонацiї.
     1.4.5. Небезпечний чинник пiротехнiчного виробу - специфiчний ефект, що його утворює пiротехнiчний вирiб або пiротехнiчний елемент i який за певних умов здатний загрожувати здоров'ю людей та завдавати шкоди майну i навколишньому середовищу.
     1.4.6. Небезпечна зона пiротехнiчного виробу - частина простору, що оточує працюючий пiротехнiчний вирiб, усерединi якого хоча б один небезпечний чинник досягає небезпечного рiвня.
     1.4.7. Споживче пакування - пакування згiдно з ГОСТ 17527-86, призначене для передавання пiротехнiчного виробу споживачевi.
     1.4.8. Група сумiсностi "G" - пiротехнiчнi речовини; вироби, якi мiстять пiротехнiчнi вироби; вироби, якi мiстять як вибуховi речовини, так i освiтлювальнi, запалювальнi, сльозоточивi або димоутворювальнi речовини (за винятком виробiв, що активуються водою, та виробiв, що мiстять бiлий фосфор, фосфiди, легкозапалювальнi рiдини та гелi) i класифiкуються за класами небезпечностi як 1.1G, 1.2G, 1.3G та 1.4G (згiдно з ГОСТ 19433-88 та ДОПНВ.
     1.4.9. Група сумiсностi "S" - речовини або вироби, упакованi або сконструйованi таким чином, що при випадковому спрацюваннi будь-який небезпечний прояв обмежено самим пакуванням, а якщо тара порушена полум'ям, то ефект вибуху або розкидання обмежений, що не заважає проведенню аварiйних засобiв або гасiння пожежi в безпосереднiй близькостi до пакування, i якi класифiкуються за класами небезпечностi як 1.4S (згiдно з ГОСТ 19433-88 та ДОПНВ.
     1.4.10. Пiдклас небезпеки "1.4"- до пiдкласу 1.4 належать вибуховi та пiротехнiчнi речовини та вироби, що являють собою незначну небезпеку вибуху пiд час транспортування тiльки у випадку запалення або iнiцiювання. Дiя вибуху обмежується пакуванням. Зовнiшнє джерело iнiцiювання не повинно викликати миттєвого вибуху вмiсту пакування (згiдно з ГОСТ 19433-88 та ДОПНВ.

     1.5. Класифiкацiя пiротехнiчних виробiв
     1.5.1. За призначенням, умовами застосування та ступенем потенцiйної небезпеки пiротехнiчнi вироби подiляють на двi групи:
     вироби пiротехнiчнi побутовi, до яких згiдно з ДСТУ 4105-2002 належать вироби I, II i III класiв небезпеки, користування якими не вимагає спецiальних знань i навичок, а використання їх з дотриманням вимог наданої iнструкцiї iз застосування забезпечує за межами небезпечних зон безпеку здоров'я та життя людей, не призводить до пошкодження майна i нанесення шкоди навколишньому середовищу. Параметри небезпечних зон пiротехнiчного виробу викладенi в ДСТУ 4105-2002;
     вироби пiротехнiчнi технiчного та спецiального призначення, користування якими потребує спецiальних знань i навичок, вiдповiдної атестацiї виконавцiв (користувачiв) i (або) забезпечення вiдповiдних умов технiчного оснащення (у Тимчасових правилах не розглядаються).
     Вiльному продажу населенню пiдлягають пiротехнiчнi вироби тiльки I, II та III класу.
     1.5.2. За типом створюваного ефекту побутовi пiротехнiчнi вироби подiляються на типи вiдповiдно додатка до цих Тимчасових правил.
2. Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом
побутових пiротехнiчних виробiв

     2.1. Розроблення нормативної документацiї на побутовi пiротехнiчнi вироби має вiдповiдати вимогам ДСТУ 4105-2002, ДСТУ 1.3-93 та ГОСТ 2.102-68.
     2.2. Виробництво побутових пiротехнiчних виробiв.
     2.2.1. Виробництво побутових пiротехнiчних виробiв на пiдприємствах усiх форм власностi здiйснюється при наявностi дозволiв на початок роботи, виданих органом Державного комiтету України з нагляду за охороною працi (згiдно Порядку видачi дозволiв Державним комiтетом з нагляду за охороною працi та його територiальними органами та органом Державного пожежного нагляду (згiдно Порядку видачi органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи пiдприємств та оренду примiщень, i за наявностi повного обсягу технiчної документацiї, визначеного нормативними актами, чинними на територiї України.
     2.2.2. Для забезпечення безпеки робiт, пов'язаних iз виробництвом побутових пiротехнiчних виробiв, слiд керуватися дiючими стандартами, нормативними актами з питань пожежної безпеки, охорони працi, санiтарними нормами та iншими нормативними документами, що регламентують вимоги безпеки.
     Усi працiвники, безпосередньо пов'язанi з виробництвом побутових пiротехнiчних виробiв, повиннi допускатися до робiт тiльки пiсля проходження спецiального навчання, iнструктажу та перевiрки знань з питань пожежної безпеки (вiдповiдно до вимог Перелiку посад, при призначеннi на якi особи зобов'язанi проходити навчання i перевiрку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх органiзацiї та Типового положення про iнструктажi, спецiальне навчання та перевiрку знань з питань пожежної безпеки на пiдприємствах, в установах та органiзацiях України), охорони працi (Типового положення про навчання з питань охорони працi та Перелiку посад посадових осiб, якi зобов'язанi проходити попередню i перiодичну перевiрку знань з охорони працi i забезпечення безпеки робiт у порядку, установленому чинними нормативними актами.
     Усi роботи з виробництва побутових пiротехнiчних виробiв мають проводитись вiдповiдно до нормативних документiв (ДСТУ, ТУ тощо) на атестованому та справному обладнаннi i вiдповiдати вимогам iнструкцiї на безпечне проведення вiдповiдних видiв робiт.
     2.2.3. Пiдприємство з виробництва побутових пiротехнiчних виробiв має знаходитись у зонi обслуговування пожежного депо. Радiус зони обслуговування пожежного депо слiд приймати за СНиП II-89-80.
     2.2.4. Вiдповiдно до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, побутовi пiротехнiчнi вироби пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї на вiдповiднiсть до вимог безпеки ДСТУ 4105-2002.
3. Вимоги до iмпортних побутових пiротехнiчних виробiв
     3.1. Побутовi пiротехнiчнi вироби, ввезенi на територiю України для реалiзацiї в торговельнiй мережi населенню, пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї на вiдповiднiсть вимогам безпеки згiдно з ДСТУ 4105-2002.
     3.2. Побутовi пiротехнiчнi вироби, якi не пройшли сертифiкацiйнi випробування, для використання на територiї України забороненi.
     3.3. Суб'єкти господарювання можуть ввозити з-за кордону побутовi пiротехнiчнi вироби згiдно з чинним законодавством та реалiзовувати їх в Українi на пiдставi висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи.
4. Перевезення побутових пiротехнiчних виробiв територiєю України
     4.1. Перевезення побутових пiротехнiчних виробiв територiєю України має здiйснюватись вiдповiдно до вимог Закону України "Про перевезення небезпечних вантажiв", Правил перевезення небезпечних вантажiв на вiдповiдному видi транспорту (залiзничному, морському, рiчковому, авiацiйному) та автомобiльним транспортом згiдно з вимогами Європейської угоди про мiжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажiв (ДОПНВ) та Правил дорожнього руху.
     4.2. Приватнi особи мають право перевозити побутовi пiротехнiчнi вироби на технiчно справному автотранспортi, якщо цi вироби упакованi для роздрiбної торгiвлi та призначенi для їх особистого використання в побутi, на дозвiллi або у спортi, у кiлькостi до 50 кг виробiв класу 1.4G та виробiв класу 1.4S.
     4.3. Забороняється перевезення побутових пiротехнiчних виробiв II та III класiв небезпеки громадським транспортом.
     4.4. Пiд час проведення робiт з вантажами, якi мiстять побутовi пiротехнiчнi вироби, забороняється використання вiдкритого вогню, а також курiння.
5. Вимоги до вантажно-розвантажувальних робiт
     5.1. Вантажно-розвантажувальнi роботи мають здiйснюватися вiдповiдно до вимог Правил пожежної безпеки в Українi, нормативних документiв з охорони працi та вимог ДОПНВ).
     5.2. Гранично припустимi маси пiдняття i перенесення побутових пiротехнiчних виробiв встановлюються iнструкцiями за видами виробiв. В усiх випадках гранична маса для перенесення в заводському пакуваннi встановлюється для чоловiкiв - 25 кг, а для жiнок - згiдно з Граничними нормами пiдiймання i перемiщення важких речей жiнками.
     5.3. Для керiвництва вантажно-розвантажувальними роботами призначається вiдповiдальна посадова особа, що пройшла перевiрку знань Тимчасових правил та iнших нормативних документiв, що забезпечують безпеку їх проведення.
     5.4. До мiсця розвантаження i навантаження допускається тiльки одна машина, її пiд'їзд до будинку сховища здiйснюється на вiдстанi не ближче 5 м. Усi iншi машини, завантаженi пiротехнiчними виробами, пiд час проведення таких робiт мають перебувати на вiдстанi не ближче нiж 100 м вiд сховища.
     5.5. Мiсця розвантаження i навантаження пакувань з побутовими пiротехнiчними виробами мають бути обладнанi спецiальними пристосуваннями, що забезпечують безпечнi умови роботи, первинними засобами пожежогасiння (не менше двох порошкових вогнегасникiв з масою заряду не менше 5 кг), стацiонарним або тимчасовим освiтленням.
     5.6. Перед початком вантажно-розвантажувальних робiт необхiдно забезпечити проходи шириною не менше 1,5 м. У зимовий час проходи для розвантаження i навантаження, а також мiстки та трапи для запобiгання ковзання мають бути посипанi пiском.
     5.7. Використовуванi вантажно-розвантажувальнi механiзми мають бути в справному станi. При застосуваннi пiдйомно-навантажувальних засобiв не допускається дiя електричних i механiчних iскор на вантаж, що транспортується. Має бути виключена взаємодiя виробiв, що транспортуються, з мастильними матерiалами i робочими рiдинами гiдросистем.
6. Зберiгання побутових пiротехнiчних виробiв
     6.1. Загальнi вимоги до зберiгання побутових пiротехнiчних виробiв
     6.1.1. Органiзацiйнi заходи щодо забезпечення пожежної безпеки складiв, утримання територiї, будинкiв та примiщень складiв i торговельних закладiв, евакуацiйних виходiв, iнженерного обладнання слiд здiйснювати згiдно з вимогами Правил пожежної безпеки в Українi.
     6.1.2. При зберiганнi побутових пiротехнiчних виробiв мають бути забезпеченi облiк i можливiсть перевiрки наявностi продукцiї. Органiзацiя зберiгання побутових пiротехнiчних виробiв має виключати їх втрату, а умови зберiгання - псування. Вiдповiдальнiсть за порядок приймання, стану зберiгання, облiку та видачi побутових пiротехнiчних виробiв, у тому числi на складах, вантажнорозвантажувальних майданчиках, у торговельних пiдприємствах несуть особи, призначенi керiвником органiзацiї.
     6.1.3. При розмiщеннi побутових пiротехнiчних виробiв на складах необхiдно враховувати їх сумiснiсть вiдповiдно до вимог пожежної безпеки та безпеки при вибухових роботах (додаток 4 Правил пожежної безпеки в Українi та Єдинi правила безпеки при вибухових роботах).
     6.1.4. У кожному сховищi на видному мiсцi мають бути зазначенi норми завантаження складiв, вивiшенi iнструкцiї з правил безпечного зберiгання виробiв, ведення робiт на складах та пожежної безпеки.
     6.1.5. Максимальна мiсткiсть складiв для зберiгання пiротехнiчних виробiв (далi - складiв) не має перевищувати:
     склади постiйного зберiгання - не бiльше 200 т;
     склади тимчасового зберiгання - не бiльше 100 т;
     видатковi склади - не бiльше 2 т.
     6.1.6. Завантаження складiв постiйного та тимчасового зберiгання пiротехнiчних виробiв має бути менше нормативiв порогових мас небезпечних речовин розрахованих згiдно з Нормативами порогових мас небезпечних речовин для iдентифiкацiї об'єктiв пiдвищеної небезпеки та Порядку iдентифiкацiї та облiку об'єктiв пiдвищеної небезпеки.
     При цьому якщо вiдстань вiд складу постiйного або тимчасового зберiгання до мiсць великого скупчення людей (житловi масиви, стадiони, кiнотеатри, лiкарнi, школи тощо), транспортних магiстралей, промислових, природоохоронних i життєво важливих цивiльних об'єктiв перевищує 500 метрiв, то норматив порогової маси пiротехнiчного складу (пiротехнiчної речовини) в усiх пiротехнiчних виробах, що зберiгаються на складi, дорiвнює 50000 кг.
     У разi, коли вiдстанi вiд складiв до мiсць великого скупчення людей, транспортних магiстралей, промислових, природоохоронних i життєво важливих цивiльних об'єктiв менша за 500 метрiв, для розрахунку нормативу порогової маси пiротехнiчного складу (пiротехнiчної речовини) в усiх пiротехнiчних виробах, що зберiгаються на складi, слiд користуватися розрахунками за формулою:
Q(ik) = 50000 x (R(х) : 500)2,
     де
     Q(ik) - норматив порогової маси (кг) пiротехнiчного складу (пiротехнiчної речовини) в усiх пiротехнiчних виробах, що зберiгаються на складi;
     R(х) - вiдстань (м) вiд складу до мiсць великого скупчення людей, транспортних магiстралей, промислових, природоохоронних i життєво важливих цивiльних об'єктiв.
     Склади для зберiгання пiротехнiчних виробiв, якi створюють ефекти на висотi (ракети, салютнi установки, римськi свiчки тощо), мають бути розташованi на вiдстанi не менше 150 м вiд мiсць великого скупчення людей, транспортних магiстралей, промислових, природоохоронних i життєво важливих цивiльних об'єктiв.
     6.1.7. Якщо завантаженiсть складiв постiйного та тимчасового зберiгання пiротехнiчних виробiв перевищує норми, передбаченi в пунктi 6.1.6 цих Тимчасових правил, то на них розповсюджуються вимоги Закону України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки" та вони пiдлягають контролю вiдповiдно до Порядку декларування безпеки об'єктiв пiдвищеної небезпеки.
     6.1.8. Об'єкти зберiгання побутових пiротехнiчних виробiв мають знаходитись у зонi обслуговування пожежного депо. Радiус зони обслуговування пожежного депо слiд приймати за СНиП II-89-80 та ДБН 360-92*.
     6.1.9. У складах постiйного та тимчасового зберiгання незалежно вiд площi, а також у видаткових складах площею понад 50 кв. м слiд влаштовувати автоматичнi установки пожежогасiння, а в iнших примiщеннях - установки автоматичної пожежної сигналiзацiї згiдно з вимогами ДБН В.2.5-13-98.
     6.1.10. У разi надання згоди командування вiйськових частин та керiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй пiротехнiчнi вироби на договiрних засадах можуть зберiгатися на складах Збройних Сил, iнших, утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, у складських примiщеннях пiдприємств, установ i органiзацiй за умови вiдповiдностi зазначених складiв до вимог цих Тимчасових правил.
     6.1.11. Склади постiйного зберiгання пiротехнiчних побутових виробiв мають розташовуватись за межами адмiнiстративних центрiв при дотриманнi всiх iнших вимог цих Тимчасових правил.
     6.1.12. Проектно-кошторисна документацiя на склади розробляється спецiалiзованими проектними органiзацiями, якi мають право на проведення таких робiт вiдповiдно до чинного законодавства.
     6.1.13. Дозволи на початок експлуатацiї складiв оформлюються згiдно з чинним законодавством.
     6.2. Зберiгання на складах постiйного i тимчасового зберiгання та на  
              видаткових складах

     6.2.1. Будинки складiв мають бути одноповерховими та не мати горищних, цокольних чи пiдвальних поверхiв. Мiнiмальнi межi вогнестiйкостi будiвельних конструкцiй складiв та максимальнi межi поширення вогню ними мають вiдповiдати вимогам ДБН В.1.1-7-2002 до будинкiв I або II ступеня вогнестiйкостi.
     6.2.2. Будинки складiв мають роздiлятися на протипожежнi вiдсiки площею не бiльше 500 кв.м згiдно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002.
     6.2.3. За наявностi в будинку складу примiщень iншого функцiонального призначення, примiщення для зберiгання пiротехнiчних виробiв мають бути вiдокремленi вiд iнших протипожежними стiнами I типу iз заповненням прорiзiв (дверi, ворота, люки, клапани) з межею вогнестiйкостi не менше ЕI 60 за ДБН В.1.1-7- 2002.
     6.2.4. Склади мають бути забезпеченi первинними засобами пожежогасiння, розмiщеними на пожежному щитi (на кожний протипожежний вiдсiк складу) з комплектом засобiв пожежогасiння: порошковi вогнегасники з масою заряду не менше 5 кг - 4 шт., ящик з пiском - 1 шт., покривало з негорючого теплоiзоляцiйного матерiалу або повстi розмiром 2х2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт., вiдра мiсткiстю не менше 8 л - 2 шт. За вiдсутностi системи внутрiшнього протипожежного водопроводу кожен протипожежний вiдсiк складу комплектується ємнiстю з водою мiсткiстю не менше 200 л. Номенклатура засобiв пожежогасiння та їх розмiщення мають узгоджуватися з органами державного пожежного нагляду.
     6.2.5. До початку експлуатацiї склади мають бути прийнятi комiсiєю в порядку, установленому ДБН А.3.1-3-94.
     6.2.6. Склади постiйного i тимчасового зберiгання побутових пiротехнiчних виробiв мають охоронятися цiлодобово. Примiщення для варти має бути забезпечене телефонним зв'язком. Склад побутових пiротехнiчних виробiв має закриватися на замок i опечатуватися (пломбуватися). Ключi в опечатаному виглядi мають зберiгатися у примiщеннi для варти.
     6.2.7. Допуск на територiю складiв має бути суворо обмеженим i здiйснюватися з дозволу наймача (власника) складiв за спецiальною перепусткою.
     6.2.8. Склади мають бути надiйно захищеними вiд несанкцiонованого проникнення. Пiдлоги у складах мають бути виготовленi з негорючих матерiалiв та унеможливлювати iскроутворення. Дверi, що ведуть до сховища, мають вiдкриватися назовнi. Вiкна мають бути оснащенi металевими ґратами з товщиною стержнiв не менше 15 мм, розмiром чарунки 150х150 мм. Ґрати мають бути вмонтованi за допомогою металевих стержнiв дiаметром не менше 15 мм на глибину 80 мм у стiну. Скло вiкон, що виходять на сонячну сторону, має бути пофарбованим бiлою фарбою.
     6.2.9. Склади мають бути забезпеченими не менше двох евакуацiйних виходiв (необхiдна кiлькiсть евакуацiйних виходiв та їх конструктивнi рiшення мають вiдповiдати вимогам будiвельних норм), при цьому вiдстанi вiд будь-якої точки примiщення до виходу не мають перевищувати 30 м. Для складiв, що мають довжину до 12 м, допускається робити один евакуацiйний вихiд.
     6.2.10. Електричне освiтлення складiв слiд передбачати через вiконнi прорiзи вiд свiтильникiв, установлених ззовнi будинку.
     6.2.11. У видаткових складах торговельних пiдприємств, а також у пiдсобних примiщеннях торговельних пiдприємств допускається встановлювати всерединi примiщень електричнi свiтильники у виконаннi з видом вибухозахисту "n" за Правилами обладнання електроустановок.
     6.2.12. У торговельних залах електричнi свiтильники повиннi мати виконання не нижче IР 23 за Правилами обладнання електроустановок.
     6.2.13. Облаштування мереж силового та освiтлювального електропостачання, установлення штепсельних розеток, апаратiв управлiння, iншого електрообладнання та прокладення транзитних мереж електропостачання через примiщення складiв не допускається.
     6.2.14. Опалення складiв слiд передбачати повiтряним згiдно з вимогами СНиП 2.04.05-91.
     6.2.15. Територiю складу слiд утримувати в чистотi та систематично очищати вiд смiття, тари, опалого листя, яке необхiдно регулярно видаляти (вивозити) у спецiально вiдведенi мiсця. Проходи, пiд'їзди до складських будинкiв i споруд, пожежних вододжерел, мiсць розташування первинних засобiв пожежогасiння, пожежного iнвентарю й обладнання мають завжди бути вiльними i взимку очищатися вiд снiгу.
     6.2.16. Сухої погоди в складах необхiдно влаштовувати природне провiтрювання.
     6.2.17. Будинки складiв мають бути забезпеченi блискавкозахистом за I категорiєю згiдно з РД 34.21.122-87.
     6.2.18. При зберiганнi пiротехнiчних виробiв пакування з ними складують у штабелях або на стелажах. Розмiщення виробiв має забезпечувати доступ для вентиляцiї, огляду та вилучення з кожного штабеля або стелажу.
     6.2.19. При укладеннi виробiв у штабелях та на стелажах слiд передбачати проходи мiж ними:
     для огляду - не менше 0,7 м;
     для проведення вантажних робiт - не менше 1,5 м;
     навпроти дверей - шириною, що дорiвнює ширинi дверей, але не менше 1 м;
     поздовжнi проходи через кожнi 6 м - не менше 1 м.
     Вiдстань вiд штабелiв до стiни з боку входу - не менше 1,5 м, до задньої та бокових стiн - не менше 0,7 м.
     Висота штабелiв має бути не бiльше 2,5 м, ширина - не бiльше 5 м.
     Ящики мають укладатися кришками догори. Пiд нижнiми рядами штабелiв влаштовується настил з дощок для забезпечення повiтрообмiну.
     Висота верхнiх полиць стелажiв має бути не бiльше 2 м вiд рiвня пiдлоги, вiдстань вiд нижньої полицi до пiдлоги - не менше 0,15 м та вiд верхньої полицi до стелi - не менше 1 м.
     Вiдстань мiж кожними двома полицями має бути такою, щоб мiж пакуванням пiротехнiчних виробiв та полицею залишалась вiдстань не менше 0,04 м. Дошки полиць стелажiв мають настелятися з промiжками до 0,03 м. Нижня полиця має бути суцiльною.
     6.2.20. Конструкцiя стелажiв не має допускати осiдання чи перекосiв при повному завантаженнi. Усi частини стелажiв мають з'єднуватися за допомогою шипiв без застосування металу. Дошки стелажiв допускається прикрiплювати цвяхами з утопленням їх головок на глибину 2,5 мм з подальшим шпаклюванням заглиблення.
     6.2.21. Усi вироби, що надходять на склади, допускаються на зберiгання тiльки в пакуваннi, що вiдповiдає нормативнiй документацiї на вирiб.
     6.2.22. Одночаснi приймання виробiв до сховища i видача їх забороняються. Приймання i видачу вантажiв, як правило, здiйснюють у свiтлий час доби. За потреби здiйснювати цi роботи в темний час доби має бути забезпечене зовнiшнє електричне освiтлення.
     6.2.23. Витрати води на зовнiшнє пожежогасiння складiв слiд передбачати вiд мережi зовнiшнього протипожежного водопроводу або вiд пожежних резервуарiв (водойм) згiдно з вимогами СНиП 2.04.02-84 для забезпечення розрахункових витрат води не менше нiж 20 л/с.
     6.2.24. У складах постiйного та тимчасового зберiгання слiд передбачати мережу внутрiшнього протипожежного водопроводу згiдно з вимогами СНиП 2.04.01-85 для забезпечення витрат води при поданнi 2-х струменiв по 5 л/с кожен.
     6.2.25. Ремонтнi роботи у примiщеннях складiв допускається виконувати тiльки з письмового дозволу керiвника пiдприємства чи уповноваженої ним особи, у якому зазначаються необхiднi запобiжнi заходи, або у разi повного видалення зi складу побутових пiротехнiчних виробiв.
     6.2.26. Проведення вогневих та iнших пожежонебезпечних робiт на дiючих складах не допускається. У виняткових випадках такi роботи можуть проводитися за узгодженням з мiсцевим органом державного пожежного нагляду при виконаннi вимог Правил пожежної безпеки в Українi та Iнструкцiї з органiзацiї безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах.
     6.2.27. Використання вiдкритого вогню та курiння на територiї складiв забороняється.
     6.2.28. Працiвники складiв та торговельних пiдприємств у разi виявлення ознак пожежi повиннi дiяти згiдно з вимогами Правил пожежної безпеки в Українi.
     6.3. Зберiгання в умовах торговельної мережi.
     6.3.1. Дозволяється зберiгання побутових пiротехнiчних виробiв у пiдсобних примiщеннях торговельних пiдприємств у кiлькостi не бiльше нiж по одному заводському пакуванню кожного найменування побутових пiротехнiчних виробiв, що реалiзуються, але не бiльше 500 кг, при цьому загальна вага пiротехнiчного складу в пiротехнiчних виробах не має перевищувати 100 кг.
     У торговельних залах торговельних пiдприємств дозволяється зберiгання побутових пiротехнiчних виробiв у кiлькостi не бiльше нiж по одному заводському пакуванню кожного найменування виробiв, що реалiзуються, але не бiльше 50 кг, при цьому загальна вага пiротехнiчного складу в пiротехнiчних виробах не має перевищувати 10 кг.
     6.3.2. Усi операцiї, пов'язанi з розкриттям тари, перевiркою її справностi, розфасуванням або перепакуванням продукцiї, мають проводитись у примiщеннях, iзольованих вiд мiсця зберiгання.
     6.3.3. Вироби, що залишилися пiсля реалiзацiї, мають бути повернутi на склади постiйного та тимчасового зберiгання в упакованому виглядi.
     6.3.4. Не дозволяється зберiгати в мiсцях продажу побутовi пiротехнiчнi вироби неякiснi (забракованi), з простроченими термiнами придатностi або простроченими гарантiйними термiнами.
     6.4. Зберiгання побутових пiротехнiчних виробiв споживачами.
     Зберiгання побутових пiротехнiчних виробiв у покупця (споживача) має здiйснюватися в сухих провiтрюваних примiщеннях у кiлькостях вагою не бiльш як 5 кг протягом необмеженого часу зберiгання (у межах гарантiйного термiну придатностi) чи бiльшої кiлькостi протягом 14 днiв пiсля купiвлi перед їхнiм використанням (iз збереженням документiв, якi пiдтверджують факт купiвлi). Це положення стосуються пiротехнiчних виробiв для застосування в особистих цiлях i якi не будуть використанi власником для продажу.
     При зберiганнi побутових пiротехнiчних виробiв споживач має вжити заходiв щодо унеможливлення безконтрольного доступу неповнолiтнiх до пiротехнiчних виробiв та можливостi випадкової iнiцiалiзацiї пiротехнiчних виробiв унаслiдок використання вiдкритого вогню, курiння, дiї нагрiвальних приладiв тощо.
     Споживачевi забороняється розбирання, перепакування або ремонт побутових пiротехнiчних виробiв.
7. Особливостi продажу побутових пiротехнiчних виробiв
     7.1. Продаж побутових пiротехнiчних виробiв здiйснюється через спецiалiзованi пiдприємства торгiвлi та спецiалiзованi вiддiли (секцiї) пiдприємств з унiверсальним асортиментом непродовольчих товарiв, примiщення яких обладнанi згiдно з вимогами охорони працi, пожежної безпеки та вiдповiдають технiчним, санiтарно-гiгiєнiчним, технологiчним нормам i правилам.
     Реалiзацiю побутових пiротехнiчних виробiв споживачам мають право здiйснювати суб'єкти господарювання, дiяльнiсть яких пов'язана з обiгом побутових пiротехнiчних виробiв, за наявностi наступних документiв:
     свiдоцтво про реєстрацiю;
     статут (для юридичних осiб);
     дозвiл на початок роботи, виданий органами державного пожежного нагляду та  Держнаглядохоронпрацi;
     копiї свiдоцтв (довiдок) про проходження спецiальної пiдготовки та допуску до роботи з пiротехнiчними виробами працiвникiв, якi мають такi допуски.

     7.2. Продаж побутових пiротехнiчних виробiв у спецiалiзованих вiддiлах (секцiях) пiдприємств з унiверсальним асортиментом товарiв дозволяється тiльки на верхнiх поверхах торговельних примiщень за умови виконання Правил пожежної безпеки в Українi. На нижнiх поверхах таких торговельних пiдприємств у вiтринах i на стендах можуть розташовуватися муляжi побутових пiротехнiчних виробiв, якi не мають усерединi пiротехнiчного складу.
     7.3. Суб'єктам господарювання забороняється:
     7.3.1. Розмiщувати спецiалiзованi вiддiли (секцiї) з продажу побутових пiротехнiчних виробiв ближче 4-х метрiв вiд евакуацiйних виходiв.
     7.3.2. Розмiщувати пiдприємства з продажу пiротехнiчних побутових виробiв у будiвлях iншого призначення (не призначених для торгiвлi) та органiзовувати продаж побутових пiротехнiчних виробiв у спецiалiзованих вiддiлах (секцiях) пiдприємств з унiверсальним асортиментом непродовольчих товарiв, якi розташованi в будiвлях iншого призначення.
     7.3.3. Розмiщувати спецiалiзованi пiдприємства з продажу побутових пiротехнiчних виробiв у будинках, де розмiщено громадськi заклади.
     7.3.4. Продавати побутовi пiротехнiчнi вироби без захищення фiтилiв для приведення у дiю виробу захисними ковпачками, плiвками або пакуванням.
     7.4. У виключних випадках можливе вiдхилення вiд норм передбачених у пунктi 7.2 та пiдпунктi 7.3.2 цих Тимчасових правил за узгодженням з органами держпожнагляду згiдно з Положенням про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рiшень, на якi не встановленi норми i правила, та обґрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог нормативних документiв та за умови виконання iнших положень цих Тимчасових правил.
     7.5. Примiщення для продажу побутових пiротехнiчних виробiв мають бути обладнанi системами пожежної автоматики згiдно з вимогами Перелiку однотипних за призначенням об'єктiв, якi пiдлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасiння та пожежної сигналiзацiї та забезпеченi первинними засобами пожежогасiння. Технiчне утримування установок пожежної автоматики необхiдно здiйснювати згiдно з вимогами Правил пожежної безпеки в Українi та Правил технiчного утримування установок пожежної автоматики.
     7.6. Побутовi пiротехнiчнi вироби, що надходять у продаж, мають бути з паспортом (формуляром, iнструкцiєю з застосування), який засвiдчує вiдповiднiсть побутового пiротехнiчного виробу вимогам нормативної документацiї, а також iз супровiдними документами, передбаченими законодавством України: накладними, товарно-транспортними накладними, сертифiкатами вiдповiдностi державної системи сертифiкацiї УкрСЕПРО або свiдоцтвами про
визнання чи їх копiями на бланках установленого зразка.
     Продаж побутових пiротехнiчних виробiв здiйснюється за наявностi iнструкцiї iз застосування (експлуатацiї), розташованiй на споживчому пакуваннi. Якщо текст iнструкцiї не вмiщується на споживчому пакуваннi, то аркуш з текстом iнструкцiї має додаватись до кожного побутового пiротехнiчного виробу або до кожної упаковки з виробами, якщо вироби продаються споживачу упаковками.
     Текст iнструкцiї має мiстити:
     обмеження щодо поводження та застосування;
     способи i методи безпечної пiдготовки, запускання та утилiзацiї (у разi необхiдностi);
     термiн придатностi або гарантiйний термiн та дату виготовлення;
     попередження про небезпечнiсть побутового пiротехнiчного виробу;
     вiдомостi про виробника;
     iдентифiкацiйнi ознаки побутового пiротехнiчного виробу;
     iншi вiдомостi, якi зумовленi специфiкою пiротехнiчного виробу.
     Зазначена iнформацiя має бути викладена українською мовою. Дозволено її додатково викладати iншими мовами. Текст має бути чiтким i добре помiтним. Застерiгальнi написи мають бути видiленi жирним шрифтом.
     7.7. До основних iдентифiкацiйних ознак побутових пiротехнiчних виробiв належать: назва або умовний код виробу, позначення ТУ (технiчних умов), артикул або каталожний номер, вiдомостi про виробника або iмпортера, номер партiї, дата виробництва, гарантiйний термiн або термiн придатностi.
     7.8. Забороняється продаж побутових пiротехнiчних виробiв, якi не мають або втратили iдентифiкацiйнi ознаки, з простроченим термiном придатностi або з простроченим гарантiйним термiном, а також неякiсних (забракованих) та без iнструкцiї iз застосування (експлуатацiї).
     Забороняється продаж побутових пiротехнiчних виробiв за вiдсутностi сертифiкатiв вiдповiдностi державної системи сертифiкацiї УкрСЕПРО або свiдоцтв про визнання чи їх копiй на бланках установленого зразка.
     7.9. Продаж побутових пiротехнiчних виробiв на ринках забороняється.
     7.10. Побутовi пiротехнiчнi вироби для комiсiйного продажу не приймаються.
     7.11. У штатi суб'єкта господарювання, який здiйснює реалiзацiю побутових пiротехнiчних виробiв, має бути спiвробiтник, що пройшов спецiальну пiдготовку з питань продажу пiротехнiчних виробiв у навчальних закладах МВС України, якi мають затверджену програму пiдготовки, тематичний план та лiцензiю на навчання фахiвцiв з пiротехнiки або вибухотехнiки. Цей спiвробiтник повинен раз на мiсяць проводити iнструктаж продавцiв побутових пiротехнiчних виробiв, про що робиться позначення в журналi проведення iнструктажiв. При цьому продавцевi на робоче мiсце видається довiдка про проходження iнструктажу.
     7.12. Працiвники суб'єкта господарювання, якi здiйснюють продаж виробiв пiротехнiчних побутових, повиннi знати iнструкцiї iз застосування (експлуатацiї) та вимоги безпеки при зберiганнi наявних у продажу виробiв, проходити спецiальне навчання, перевiрку знань та iнструктажi з питань пожежної безпеки (Типове положення про iнструктажi, спецiальне навчання та перевiрку знань з питань пожежної безпеки на пiдприємствах, в установах та органiзацiях України), охорони працi (Типове положення про навчання з питань охорони працi та специфiчних питань з реалiзацiї, зберiгання та поводження з побутовими пiротехнiчними виробами, про що робиться позначення у вiдповiдних журналах.
     7.13. Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють продаж побутових пiротехнiчних виробiв, зобов'язанi не порушувати прав споживачiв, визначених Законом України "Про захист прав споживачiв", керуватися у своїй дiяльностi Порядком зайняття торговельною дiяльнiстю i правилами торговельного обслуговування населення, Правилами продажу непродовольчих товарiв, iншими нормативно-правовими актами, якi регламентують торговельну дiяльнiсть.
8. Застосування побутових пiротехнiчних виробiв
     8.1. Застосування побутових пiротехнiчних виробiв здiйснюється споживачем вiдповiдно до iнструкцiї, розмiщенiй на виробi або на споживчому пакуваннi виробу.
     Забороняється застосування споживачем побутових пiротехнiчних виробiв у заборонений рiшеннями органiв мiсцевого самоврядування час, за винятком днiв святкування Нового року в нiч з 31 грудня на 1 сiчня.
     При проведеннi масових заходiв забороняється застосування споживачем побутових пiротехнiчних виробiв, що можуть створити небезпеку травмування людей осколками, горючими елементами та частинами побутових пiротехнiчних виробiв, що рухаються.
     8.2. Забороняється:
     кидати побутовi пiротехнiчнi вироби, ударяти по них будь-якими предметами, тягти за фiтиль;
     переносити побутовi пiротехнiчнi вироби в кишенях, пiд одягом, зберiгати без пакування;
     залишати побутовi пiротехнiчнi вироби без догляду;
     будь-яка переробка побутових пiротехнiчних виробiв та їх розбирання;
     використання побутових пiротехнiчних виробiв другого i третього класу небезпеки особами молодше за 18 рокiв;
     використовувати побутовi пiротехнiчнi вироби, якi створюють ефекти на висотi та/або шумовi ефекти, ближче 100 м вiд лiкарень, церков, дитячих установ, шкiл, будинкiв престарiлих та iнших громадських споруд i житлових будинкiв;
     кидати приведенi в дiю побутовi пiротехнiчнi вироби пiд ноги перехожих, iз вiкон та балконiв, здiйснювати феєрверки з дахiв домiв та iншi дiї, вiд яких можуть постраждати люди або майно;
     використання побутових пiротехнiчних виробiв особами, якi знаходяться в нетверезому станi.
     8.3. При поводженнi з побутовими пiротехнiчними виробами, не пов'язаними з приведенням в дiю пiротехнiчних виробiв, не допускається курiння та застосування вiдкритого вогню.
     8.4. Використання побутових пiротехнiчних виробiв для демонстрацiй феєрверкiв професiйними пiротехнiками повинно проводитись вiдповiдно до вимог нормативних актiв України, якi регулюють професiйне використання пiротехнiчних виробiв в Українi.
9. Утилiзацiя побутових пiротехнiчних виробiв.
     9.1. Утилiзацiї пiдлягають вироби, непридатнi для подальшого використання з наступних причин:
     неповне спрацьовування побутових пiротехнiчних виробiв;
     незапалення пiротехнiчної сумiшi пiротехнiчного виробу;
     невiдповiднiсть технiчним умовам або наявнiсть явно виражених пошкоджень;
     у зв'язку iз закiнченням термiну гарантiйного зберiгання;
     за вiдсутностi iнструкцiї iз застосування побутових пiротехнiчних виробiв, призначених для продажу населенню.
     9.2. Знищення непридатних виробiв споживачем має проводитись вiдповiдно до iнструкцiї з експлуатацiї заводу-виробника.
     9.3. Знищення непридатних побутових пiротехнiчних виробiв на пiдприємствах, дiяльнiсть яких пов'язана з обiгом пiротехнiчних виробiв, має проводитися пiд керiвництвом керiвника робiт i персоналу, що має єдину книжку пiдривника або посвiдчення пiротехнiка, а також стаж роботи пiротехника не менше двох рокiв.
     Знищення непридатних виробiв має проводитися за письмовим наказом керiвника пiдприємства шляхом їх спалювання або розмочування вiдповiдно до вимог технiчних умов. Якщо утилiзацiя непридатних виробiв здiйснюється шляхом спалювання, то воно має проводитись на спецiальному майданчику, що має природнi перешкоди, якi обмежують розлiт побутових пiротехнiчних виробiв, або на безпечнiй вiдстанi вiд споруд та лiсосмуги.
     Радiус небезпечної зони при утилiзацiї непридатних побутових пiротехнiчних виробiв установлюється вiдповiдно до технiчних умов на вирiб. У межах цiєї зони має бути вiдсутнi будинки та споруди, лiнiї електромереж, магiстральнi нафтопроводи i газопроводи.
     Пiд час утилiзацiї виробiв забороняється перебування на територiї майданчика стороннiх осiб. Персонал повинен знаходитися на безпечнiй вiдстанi або в укриттi.
     Знищення непридатних побутових пiротехнiчних виробiв може здiйснюватись на договiрних засадах органiзацiями, що мають дозвiл на цей вид дiяльностi, та вибухотехнiчною службою МВС України.
     9.4. Знищення побутових пiротехнiчних виробiв, вилучених за порушення правил обiгу побутових пiротехнiчних виробiв, проводиться вiдповiдними службами МВС України в порядку, передбаченому чинним законодавством.

10. Державний контроль за дiяльнiстю, пов'язаною з обiгом побутових пiротехнiчних виробiв
     10.1. Контроль за дiяльнiстю, пов'язаною з обiгом пiротехнiчних виробiв, проводять вiдповiднi служби МВС України, МНС України та iнших центральних органiв виконавчої влади у межах своєї компетенцiї.
     10.2. Виннi за порушення порядку виробництва, зберiгання, перевезення, торгiвлi та використання пiротехнiчних виробiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.


Начальник НДI спецiальної технiки МВС України

В.О.Лоторєв