+380 (562) 318600     +380 (562) 320048     +380 (562) 323807

Законодательство Украины о пиротехнике

           КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
            П О С Т А Н О В А 
          від 4 липня 2001 р. N 756 
                Київ 
       Про затвердження переліку документів, 
      які додаються до заяви про видачу ліцензії 
      для окремого виду господарської діяльності 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 638 ( 638-2002-п ) від 17.05.2002 
      N 645 ( 645-2002-п ) від 17.05.2002 
      N 1147 ( 1147-2002-п ) від 17.08.2002 
      N 1762 ( 1762-2002-п ) від 16.11.2002 
      N 1859 ( 1859-2002-п ) від 12.12.2002 
      N 204 ( 204-2003-п ) від 24.02.2003 
      N 797 ( 797-2003-п ) від 02.06.2003 
      N 846 ( 846-2003-п ) від 04.06.2003 
      N 990 ( 990-2003-п ) від 27.06.2003 
      N 1548 ( 1548-2003-п ) від 02.10.2003 
      N 267 ( 267-2004-п ) від 04.03.2004 
      N 307 ( 307-2004-п ) від 11.03.2004 
      N 772 ( 772-2004-п ) від 16.06.2004 
      N 819 ( 819-2004-п ) від 29.06.2004 
      N 1164 ( 1164-2004-п ) від 08.09.2004 
      N 322 ( 322-2005-п ) від 28.04.2005 
      N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005 
      N 379 ( 379-2005-п ) від 26.05.2005 
      N 482 ( 482-2005-п ) від 16.06.2005 
      N 750 ( 750-2005-п ) від 18.08.2005 
      N 1165 ( 1165-2005-п ) від 07.12.2005 
      N 1250 ( 1250-2005-п ) від 21.12.2005 
      N 1254 ( 1254-2005-п ) від 21.12.2005 
      N 223 ( 223-2006-п ) від 01.03.2006 
      N 387 ( 387-2006-п ) від 29.03.2006 
      N 549 ( 549-2006-п ) від 19.04.2006 
      N 627 ( 627-2006-п ) від 11.05.2006 
      N 682 ( 682-2006-п ) від 17.05.2006 
      N 748 ( 748-2006-п ) від 25.05.2006 
      N 1433 ( 1433-2006-п ) від 18.10.2006 
      N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 
      N  80 (  80-2007-п ) від 31.01.2007 
      N 1019 ( 1019-2007-п ) від 08.08.2007 
      N 1215 ( 1215-2007-п ) від 10.10.2007 
      N 1387 ( 1387-2007-п ) від 05.12.2007 
      N  90 (  90-2008-п ) від 22.02.2008 
      N 382 ( 382-2008-п ) від 17.04.2008 
      N 434 ( 434-2008-п ) від 07.05.2008 
      N 668 ( 668-2008-п ) від 23.07.2008 
      N 725 ( 725-2008-п ) від 20.08.2008 } 
 
   Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
   Затвердити перелік документів, які додаються до заяви про 
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, що 
додається. 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 
   Інд. 25 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
               постановою Кабінету Міністрів України 
                  від 4 липня 2001 р. N 756 
               ПЕРЕЛІК 
   документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії 
      для окремого виду господарської діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------
 |  Вид господарської діяльності  | Документи,  які  додаються  до  заяви  про
 |                  |    видачу ліцензії для окремого виду
 |                  |      господарської діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------
               
7. Заготівля, обробка  окремих видів засвідчені в установленому порядку копії документів,
  ресурсоцінних відходів, збирання, що  підтверджують  право  власності  суб'єкта
  заготівля окремих видів відходів як господарської діяльності або оренди ним виробничих
  вторинної сировини (за переліками, площ (приміщень) 
  які   визначаються   Кабінетом 
  Міністрів України)          відомості за  підписом  заявника  -  суб'єкта
                    господарської   діяльності   про   наявність
                    матеріально-технічної  бази,  необхідної   для
                    провадження  відповідного  виду  господарської
                    діяльності 
8. Операції у  сфері  поводження  з засвідчені в установленому порядку копії документів,
  небезпечними відходами        що  підтверджують  право  власності  суб'єкта
                    господарської діяльності або оренди ним виробничих
                    площ (приміщень) 
                    відомості за  підписом  заявника  -  суб'єкта
                    господарської   діяльності   про   наявність
                    матеріально-технічної  бази,  необхідної   для
                    провадження  відповідного  виду  господарської
                    діяльності 
                    засвідчені в установленому порядку копії документів,
                    що  підтверджують рівень освіти і кваліфікації,
                    необхідний  для  провадження  відповідного  виду
                    господарської діяльності 
                    перелік видів небезпечних відходів, на поводження з
                    якими отримується ліцензія 
                    засвідчена в    установленому порядку   копія
                    позитивного  висновку  державної   екологічної
                    експертизи щодо  проектної документації на об'єкти
                    здійснення  операцій  поводження з  небезпечними
                    відходами 
                    засвідчена в установленому порядку копія позитивного
                    висновку       органів       державної
                    санітарно-епідеміологічної служби про  дотримання
                    вимог безпеки на об'єктах поводження з небезпечними
                    відходами 
                    засвідчена в установленому порядку копія паспорта
                    місця  видалення  відходів  (у  разі здійснення
                    видалення чи захоронення небезпечних відходів) 
                    засвідчена в установленому порядку копія реєстрової
                    карти об'єкта оброблення та утилізації відходів
                    (форма 2) 
                    засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва
                    про страхування відповідальності на випадок настання
                    негативних наслідків у разі здійснення   операції
                    перевезення небезпечних відходів 
11. Проведення     дезінфекційних, засвідчені в установленому порядку копії установчих
  дезінсекційних,   дератизаційних документів (для юридичної особи)
  робіт  (крім робіт на об'єктах
  ветеринарного контролю)       засвідчена в установленому порядку копія висновку
                    державної санітарно-епідеміологічної  служби  про
                    відповідність      наявних      приміщень,
                    матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і
                    правил  у  частині  організації  та  проведення
                    дезінфекційних, дезінсекційних  і  дератизаційних
                    робіт та кваліфікації персоналу 
17. Збирання, первинна     обробка засвідчена в установленому порядку копія документа,
  відходів  і брухту дорогоцінних що  підтверджує    право  власності суб'єкта
  металів та дорогоцінного каміння, господарської діяльності  або   оренди   ним
  дорогоцінного       каміння нежитлового приміщення за  місцем   провадження
  органогенного      утворення, відповідного виду господарської діяльності
  напівдорогоцінного каміння 
                    відомості за  підписом  заявника  -  суб'єкта
                    господарської   діяльності   про   наявність
                    матеріально-технічної  бази,   необхідної  для
                    провадження  відповідного  виду   господарської
                    діяльності 
                    відомості за  підписом заявника  -   суб'єкта
                    господарської діяльності про стан охорони виробничих
                    приміщень 
20. Централізоване водопостачання та  відомості за   підписом  заявника  -  суб'єкта
  водовідведення           господарської   діяльності   про   наявність
                    матеріально-технічної  бази,   необхідної  для
                    провадження  відповідного   виду  господарської
                    діяльності 
                    відомості за   підписом  заявника  -  суб'єкта
                    господарської  діяльності   про   відповідність
                    чисельності персоналу та  його  кваліфікаційного
                    рівня нормативним вимогам провадження  відповідного
                    виду господарської діяльності 
                    технологічний регламент  експлуатації    системи
                    водопостачання та  водовідведення  за  підписом
                    заявника - суб'єкта господарської діяльності 
                    засвідчена в установленому порядку копія  атестата
                    акредитації  лабораторії, яка проводить виробничий
                    лабораторний контроль або договір  на  проведення
                    таких робіт з акредитованими  лабораторіями  інших
                    організацій 
31. Заготівля, переробка, металургійна акт обстеження  кожного  зазначеного  у  заяві
  переробка металобрухту кольорових спеціалізованого підприємства або спеціалізованого
  і чорних металів          металургійного переробного підприємства  чи його
                    приймального пункту на відповідність вимогам Закону
                    України "Про металобрухт" ( 619-14 ) 
                    засвідчена в установленому порядку копія установчих
                    документів суб'єкта господарської діяльності (у разі
                    створення  цим  суб'єктом додаткового приймального
                    пункту - не подається) 
                    засвідчена в установленому порядку копія  дозволу
                    територіального управління Держнаглядохоронпраці на
                    початок роботи кожного спеціалізованого підприємства
                    або  спеціалізованого металургійного  переробного
                    підприємства  чи його  приймального  пункту  за
                    вказаними у заяві адресами 
                    засвідчені в установленому порядку копії документів,
                    що  підтверджують  право  власності   суб'єкта
                    господарської діяльності або оренди ним земельної
                    ділянки (виробничої площі), де буде провадитися
                    відповідний вид господарської діяльності 
                    довідка про  відповідність суб'єкта господарської
                    діяльності  вимогам, що    ставляться    до
                    спеціалізованого   металургійного   переробного
                    підприємства, за встановленою Держпромполітики  та
                    погодженою з Держпідприємництвом  формою (у разі
                    здійснення металургійної переробки металобрухту) 
68. Розроблення,    виготовлення,  засвідчена в установленому порядку копія  довідки
реалізація, ремонт, модернізація та  про внесення  до  єдиного  державного  реєстру
утилізація  озброєння,  військової  підприємств та організацій України
техніки,   військової  зброї  і 
боєприпасів до неї            засвідчена в установленому порядку копія  свідоцтва
                     про державну реєстрацію 
                     засвідчена в установленому порядку копія документа,
                     що  підтверджує  право  власності   суб'єкта
                     господарської діяльності або оренди ним приміщення,
                     де буде провадитися відповідний вид  господарської
                     діяльності 
                     засвідчена в установленому порядку копія дозволу на
                     провадження  відповідного  виду   господарської
                     діяльності, пов'язаної з державною  таємницею (у
                     разі використання інформації, яка  належить  до
                     державної таємниці) 
                     засвідчена в   установленому   порядку  копія
                     відповідного  дозволу  (висновку)  на  початок
                     (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки
                     та на експлуатацію об'єктів,  машин, механізмів,
                     устатковання підвищеної небезпеки,  а також про
                     проходження працівниками,  які  залучаються  до
                     виконання  робіт  з  підвищеною  небезпекою,
                     відповідного навчання 
 
                     відомості за  підписом  керівника  заявника про
                     наявність матеріально-технічної бази та персоналу
                     відповідної кваліфікації, наявність системи якості
                     та нормативно-технічної документації для провадження
                     відповідного виду господарської діяльності 
                     засвідчена в установленому порядку копія наказу про
                     утворення служби охорони праці або  призначення
                     відповідального працівника 
                     засвідчена в установленому порядку копія акта про
                     прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом
                     об'єкта 
                     засвідчена в установленому порядку копія дозволу на
                     експлуатацію об'єкта поводження  з  небезпечними
                     відходами (якщо у власності чи користуванні є такі
                     об'єкти) 
                     засвідчена в установленому порядку копія акта про
                     підтвердження  перевірки   стану   екологічно
                     небезпечного  об'єкта  (якщо  у  власності  або
                     користуванні є такий об'єкт) 
                     засвідчена в установленому порядку копія наказу про
                     утворення мобілізаційного підрозділу або призначення
                     працівника з питань мобілізаційної роботи (якщо
                     заявник має мобілізаційні завдання (замовлення) 
                     засвідчена в установленому порядку копія договору
                     обов'язкового страхування цивільної відповідальності
                     суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути
                     заподіяно  пожежами  та  аваріями  на  об'єктах
                     підвищеної  небезпеки,  включаючи  пожежовибухо-
                     небезпечні  об'єкти  та  об'єкти,  господарська
                     діяльність  на  яких  може  призвести до аварій
                     екологічного   та   санітарно-епідеміологічного
                     характеру 
                     засвідчена в установленому порядку копія погодженого
                     та затвердженого плану локалізації і ліквідації
                     аварій (якщо у власності або користуванні є об'єкти
                     підвищеної небезпеки) 
                     засвідчена в установленому порядку копія акта про
                     прийняття  в  експлуатацію  автоматичних  систем
                     пожежогасіння 
                     засвідчена в установленому порядку копія дозволу
                     органу державного пожежного нагляду на провадження
                     господарської    діяльності    новоствореними
                     підприємствами 
                     засвідчена в установленому порядку копія акта про
                     прийняття в експлуатацію  локальної (об'єктової)
                     системи виявлення загрози та оповіщення на випадок
                     виникнення  надзвичайної ситуації,  яка  також
                     забезпечує  оповіщення  чергових  служб місцевих
                     органів виконавчої влади, територіальних органів
                     управління з питань  надзвичайних  ситуацій  та
                     аварійно-рятувальних служб 
                     засвідчена в установленому порядку копія договору на
                     обов'язкове     обслуговування     державною
                     аварійно-рятувальною службою 
                     засвідчена в установленому порядку копія позитивного
                     висновку державної експертизи стосовно техногенної
                     безпеки,  наданого  урядовим органом державного
                     нагляду у сфері цивільного захисту 
                     засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на
                     збирання, первинну переробку відходів і  брухту
                     дорогоцінних  металів,  дорогоцінного  каміння,
                     дорогоцінного  каміння  органогенного утворення,
                     напівдорогоцінного каміння  (у  разі  утилізації
                     озброєння, військової техніки, військової зброї та
                     боєприпасів до неї, які містять дорогоцінні метали) 
                     засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на
                     заготівлю,  переробку,  металургійну  переробку
                     металобрухту кольорових і  чорних  металів (у разі
                     утилізації озброєння, військової техніки, військової
                     зброї та боєприпасів до неї, які містять кольорові
                     метали) 
                     засвідчена в установленому порядку копія документів,
                     що підтверджують внесення суб'єкта господарювання до
                     Державного реєстру наукових установ, яким надається
                     підтримка держави (у разі провадження господарської
                     діяльності  у  сфері  розроблення (модернізації)
                     озброєння, військової техніки, військової зброї і
                     боєприпасів до неї) 
                     засвідчена в установленому порядку копія інструкції
                     щодо організації перепусткового та внутрішньооб'єк-
                     тового режиму на виробництві 
72. Виробництво теплової енергії,    засвідчені в установленому порядку копії установчих
  транспортування її магістральними  документів
  та місцевими (розподільчими)
  тепловими мережами, постачання    засвідчена в установленому порядку копія документа, що
  теплової енергії (крім певних    підтверджує право власності суб'єкта господарської
  видів господарської діяльності у   діяльності або оренди ним виробничих об'єктів, де
  сфері теплопостачання, якщо     проводиться відповідний вид господарської діяльності
  теплова енергія виробляється на
  теплоелектроцентралях,        відомості заявника - суб'єкта господарської діяльності
  когенераційних установках та     про наявність та стан технологічного обладнання і
  установках з використанням      технічної бази для його обслуговування
  нетрадиційних або поновлюваних
  джерел енергії)           засвідчені в установленому порядку копії документів,
                     що підтверджують рівень освіти і кваліфікації,
                     необхідний для провадження відповідного виду
                     господарської діяльності